Удостоверение за търпимост

Kакво представлява процедурата удостоверение за търпимост и кога се налага да се изготви?

Най-общо казано когато в имота Ви има сграда (жилищна, стопанска, производствена и др.), за която не притежавате документ за собственост (нотариален акт) и нямате одобрени инвестиционни проекти (архитектура, конструкции, електро, вик). Към проектите влиза и липса на други строителни книжа – липса на разрешение за строеж или т.нар. Приложение № 2 и 2а – Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво.
За да започнете процедура по издаване на удостоверение за търпимост трябва да се снабдите със следните документи:
– Заявление за издаване на „Удостоверение за търпимост на строеж” (по образец);
– Актуална скица от службата по геодезия, картография и кадастър по отношение на кадастралната карта и скица от общинската администрация по отношение на регулационния план. Тук следва да бъде изяснен фактът – това, че сградата, за която се стремите да Ви издадат документи е нанесена в кадастралната карта не означава, че тя е законна!
– Документ за собственост на земята или за отстъпено право на строеж (суперфиция);
– Удостоверение за наследници (според случая);
– Геодезическо заснемане на сградата, изработено от правоспособно лице, с отразена етажност, площ и отстояния до имотни и регулационни граници, кота терен, корниз и било;
– При намалени отстояния следва да се представят нотариално заверени съгласия от всички собственици на съседните УПИ (имоти);
– Конструктивно становище от строителен инженер за годността на строежа;
– Други според изискванията на съответната община (исторически документи, комбинирана скица,Ел. и ВиК.становища…);

Цената и административният срок за удостоверение за търпимост са поставени от Столична Община и са както следва:


УСЛУГА                    СРОК            ТАКСА
Обикновена             30 дни           250 лв.
Бърза                       15 дни           375 лв.
Експресна                7 дни             500 лв.


Комплектът от документи (в това число и геодезическото заснемане) се предвават към Дирекция “Общински строителен контрол” към Направление “Архитектура и градоустройство”, намираща се в гр. София, ул. “Сердика” № 5.
Предоставяме Ви за свободно ползване следните следните бланки:


Заявление за издаване на удостоверение за търпимост на строеж

ДЕКЛАРАЦИЯ за издаване на удостоверение за търпимост на строеж (от съседи) (§16, ал.1 от ПР на ЗУТ, §127, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ)

ЗАЯВЛЕНИЕ за одобряване на проект – заснемане на изпълнен строеж за възстановяване на изгубен инвестиционен проект (чл.145, ал.5 от ЗУТ)

Примерна скица от геодезическо заснемане за целите на издаване на удостоверение за търпимост:

геодезическо заснемане към удостоверение за търпимост
геодезическо заснемане към удостоверение за търпимост

Геодезическото заснемане включва в себе си – заснемане на контура на сградата и определяне на нейната площ, измерване на характерните височини (кота нула (цокъл), кота корниз (стреха) и кота било (най-високата част)). С това се проверя до каква степен сградата отговаря на изискванията за височинност и отстояния до регулационни линии.

В заключение бихме Ви посъветвали да се свържете с нас ЗАЯВЕТЕ ЦЕНА

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments