Трасиране имоти

  • Трасиране на имот

Необходими документи: документ за собственост (копие) и скица. Може да ви дадем точното местоположение на Вашия имот спрямо кадастралната карта, регулационните планове или контур на земеделска земя.

Цена: 150 лв до 4 определящи точки + 30 лв. протокол за трасиране (по избор)

Въз основа на протокола за трасиране и забитите колчета Вие може да поставите паянтова ограда.

  • Трасиране на сграда

Необходими документи: скица и проект

Цена: до 10 точки – 200 лв, за всяка следваща – 20 лв.