Подробни Устройствени Планове

Кога се налага изменение на плана за регулация / подробен устройствен план (ПУП)?
  • когато желаете да обедините няколко имота (УПИ) в един;
  • когато желаете да промените предназначението на земеделска земя с инвестиционна цел (Строителство);
  • когато даден имот трябва да се подели помежду наследници;
  • когато съществуващ УПИ трябва да се промени за нуждите на ново строителство
Процедурата по промяна на плана за регулация и застрояване се състои от два етапа:
  1. Изготвяне на мотивирано предложение за изработване/промяна на ПУП
  2. Окончателен проект за изработване/промяна на ПУП

Изготвяне на мотивирано предложение за промяна на план за регулация (ИПР)

Изготвяне на проект за промяна на план за регулация

Двете процедури (предложение и проект) са неразделна част и вървят заедно

ЗАЯВЕТЕ ЦЕНА
Изготвяне на мотивирано предложение за промяна на план за регулация и застрояване (ИПРЗ)
Изготвяне на проект за промяна на план за регулация и застрояване 
Двете процедури (предложение и проект) са неразделна част и вървят заедно
ЗАЯВЕТЕ ЦЕНА